Hundredevisebog (1591)

        Første Del
        
        Danske Kongers Nafn oc Tal
        Hertugen Reed fra Colding
        De Longobarders Udgang aff Danmarck
        Langbeen Risers oc Vidrich Verlandssøns Kamp
        En Vise om de fornemste gamle Kemper
        Om Greffue Guncelin
        Den første Vise om Frue Grimild, oc Heldt Hogen
        Den anden Vise om Frue Grimild, og hendis Brødre
        Den Tredje Vise om samme Grimilds Forræderi mod sine Brødre
        En Vise om Mester Hildebrand
        Vlff Van Jern
        Løvens og Kong Tiderichs Kamp
        Sterck Tiderich oc Olger Danske
        Burman oc Olger Danske
        Bermerijss oc Orm Vnger Suend
        Svend Vonued
        Siuard Snaren Suend
        Berner Riss oc Orm Vnger Suend
        Mimmering Tandt
        Huitting Helfredssøn oc Isald Konning
        Liden Grimmer oc Kamper
        Tord aff Haffsgaard oc Tosse Greffue
        Alff i Odderskiær
        Suend Felding
        Suend Felding fører Dronning Judte ind i Danmark
        Herr Ribolts Kamp med Dragen
        Anden Del
        
        Eline Bondens Hustru aff Villenskoff
        Germand Gladen Suend
        Verner Raffn
        Dalby Biørn
        Hedebyes Giengangere
        Rosmer Haffmand
        Den Anden Vise om Rosmer Haffmand
        Den tredje Vise om Rosmer Haffmand
        Elver Høy
        Saa vinder den Suend sin Jomfru
        Greffuens Daatters aff Vendel
        Erland Kongens Søn tager Eline Vnge Axeluolds Moder til Ecte
        Orm Vnger Suend
        S. Oluff Konning i Norge
        En anden Vise om S. Oluff Konning i Norge
        S. Knud Konning vdi Danmarck
        Sant Knud Hertug
        Kong Erick Emune oc Sorte Plog
        Herr Tidmand
        Vnge Suercke, Konning vdi Sverig
        En vnger Frøicken føris aff Danmarck til Suerig
        Koning Valdemar Affferdiger sine Legater effter Dronning Dagmar
        Dronning Dagmars Hiemferd til Danmarck
        Droning Dagmar spaaes aff en Haffrue, at hun skal dø vdi Barnfødsel
        Droning Dagmars dødelige Affgang
        Droning Berngerd
        Koning Valdemars Fengsel
        S. Erick Koning vdi Danmarck
        Den første Vise om Marsk Stig Anderssøn
        Den anden Vise om Herr Marsk Stig
        Den tredie Vise om Marsk Stig
        Den fierde Vise om Marsk Stig
        Den femte Vise om Marsk Stigs Døtre
        Den siette Vise om Marsk Stig
        Den siuende Vise om Ranild Johnssøn
        Den Ottende Vise
        Droning Ingeborg Erick Mendueds
        Koning Ericks Tog ind vdi Mekelborger Land
        Kong Byrge i Suerige lader tuende sine Brødre suelte ihiel vdi Fengsel
        Kong Hogen Hogenssøns dødelig affgang vdi Kirckeuog paa Orckenø
        Greffue Gert aff Holsten bliffuer Slagen
        Herr Bugge bliffuer slagen imod
        Kongens Søn aff Engeland
        Droning Margrete Valdemars Daatter
        Koning Christofer nedlegger de oprøriske Bønder vdi Nørre Jutland
        Koning Christian den Første
        Koning Hans Fester Frøicken Kirstine
        Koning Hans drager ind i Dytmersk
        Kong Christian den Fangen
        Koning Frederich den Første Anammes
        Koning Christian III
        Koning Christians III Christelig Affgang aff dene Verden
        Koning Frederich II
        Om det merckelige Falckenbergs Slag
        Koning Christian IIII
        Tredje Del
        
        Spanie Land oc Myklegaard etc.
        Herr Jon Rimaardssøns Scrifftemaal
        Liden Danued oc Vnge Suend Trøst
        Palle, Baar oc Liden, Tre Brødre Dræve Huer Anden.
        Nilaus Baggissøn oc brune Herr Erick
        Stolt Signild hielper sin Broder aff Døds Nød
        Søster spurde hun anden etc
        Daatter spurde hun Moder
        Herr Thule Vognssøn met sine Brødre
        Ieg stod faar min Herris Bord
        Herr Vernder vndkommer aff Lindholms Huss
        Oluff Strangissøn oc Vnge Haffburd
        Herr Offue Bliffuer Slagen Aff Herr Torkild Ved Ydsted I Skaane
        Minder Herr Alff, Greffue Aff Tunsbierg Steilet For Helsingborg
        Den anden Vise om Minder Herr Alff
        De Røffuere ligge for Nordens Skoff
        Herr Tidmand bliffuer halshuggen
        Erick Pyckessøn bliffuer halshuggen
        Hans Schriffuer hand Tiener etc.
        Det springer nu saa vide om Land