Chrysillis

 

1. 

CHrysillis du mit Verdens Guld

   Min een' och ynsche skat

   Mit lius i lychens nat

Kom nermer hid o hierte huld

5   Og leg dit øre til

   Jeg for dig siunge vil

      Lychens Sang

      Lychens Gang

   Vil ieg viße uden feil

10      Hvor du mig

      Jeg og dig

   Schue maa som i et speil,

   Solen schal iche naa

   De vester vande blaa

15   Ey henge lyßen loch

   Paa stierne floch

   Før ieg Chrysillis har

   Giort mig for verden bar

   Hvor høyt ieg elscher dig

20      Bestandelig.

 

2. 

En hyrde Daatter est du jo

   Og blant din faderß faar

   Gich første Blomsters aar

Dig glædde tit den hyrde bo,

25   Hyrdindens malche spand

   Kom tit for mund og Tand

      Hyrden dig

      Tog med sig

   Tit op paa dend høye hald

30      Hvor du saa

      Hiorden gaa

   Neder i dend fæde dal

   Naar Solen dend randt op

   Forgylte Klippens top

35   Dig vachte hyrden ey

   Men gich sin vey

   Hente de fæde lam

   Til dig naar afften kam

   Da var hyrdindens schiød

40      Din seng saa blød.

 

3. 

Hvor tit har hafvit dig til lyst

   Giort grummen Bølge plat

   Og som Chrystalle glat

Du saast paa schibbets roelig bryst

45   Dend rige handels mand

   Paa dend forsølfvet strand

      Styremand

      Ret hoß land

   Kaste ancher laad og traad

50      Seylets pracht

      Blef ned lagt

   For dend fattig fischerbaad

   Da saaest du runden om

   Dend Kolde fischer Kom

55   Hvor fischen sprat og sprang

   For baadens Tvang

   Da min Chrisillis saa

   Bublen paa vandet staa

   Opblæst i samme paß

60      Som flugtig glaß.

 

4. 

Naar Solen af sin gylden Karm

   De Jlde-straaler schiød

   Og schyens teppe brød

Da middags stunden blef saa varm

65   At nøgen fisch sin gang

   Skiød hen bag schær og tang

      Flora da

      Bød dig fra

   Hafvet til sin løfve sal

70      Blomster smaa

      Strøde paa

   Gulf og benche dig til pral

   Træer som bøygte sig

   Mod dig med grønnen flig

75   Ragte dig schyggen til

   Mod Solens Jld

   Det purpur Rosen træe

   Lochet dig hen til læe

   Hvor haßlen schiulte smucht

80      Dend Rosen lugt.

 

5. 

Dend Kroned hiort og Kaade hind

   Opknejßede og saae

   Dend grønne schytte gaae

Kraagrygget mod dend sachte vind

85   Gaar det for strax i spring

   Og dantz dend schov om Kring

      Du da saae

      Lyst oppaa

   Haren sammen Krymped sad

90      Hvor hand sprat

      Naar dend Krat

   Knaßede af schyttens traed

   Midler tid fuglen sad

   Sicher bag bøge blad

95   Nachtergal paa postiv

   Legt' i sit Lif

   Rør drommen var basist

   Bogfinchen Tenorist

   Lerchen Discanten holt

100      Solsorten alt.

 

6. 

Naar Stierne teppet da blef lagt

   Og hver en flod blef fuld

   Af Stierne stuchet Guld,

Og hyrden sine faar saa sagt

105   J afften svalen dref

   Og spor i Duggen schref

      Du da med

      Gich af sted

   Faare flochen talte tit

110      Og besaa

      Stor' og smaa

   Himmel-fachel blusset frit

   Stierne rubinen klar

   Skint' i dit melche Kar

115   Og perle dugen falt

   Paa haar og alt

   Philax den trofast hund

   Opvartet ald den stund

   Hiorden forsiunet blef

120      Og ulfven dref.

 

7. 

Dig lagde himlens ansicht paa

   Sit aasiun mildelig

   Hver Dag som blottet sig

Mand fandt ey hyrde datter gaa

125   J større fryd og flor

   End du Chrysillis staar

      Ønsk' og løst

      Fandt ey brøst

   J dend Croned lychsomhed

130      Dog var ey

      Paa dend vey

   Lychens stadig sted og beed,

   Mens strax i ungdoms aar

   Paa lychens vinger staar

135   Chrysillis seylet giør

   Fra Faders dør

   Skibet med hauf og Vind

   Lagde dig i sin favn

      Fra Føde staufn.

 

8. 

140Der du nedsatte da din fod

   Paa fremmed sted og grund

   Da strax i samme stund

Dend fruchtbar lyche for dig stoed

   Som i et Kilde veld

145   Med hver mands gunst og held

      Tiden gich

      Ynd' og schich

   Gaf dig hver dags undergang

      Lychen leer

150      Mer og meer

   Og gaar frem i fulde svang,

   Da mangen hyrde Søn

   Elschte dig høyt i løn

   Som lych' og føysom tid

155   Var dog ublid

   Omsider Coridon

   Op løfft paa lychens tron'

   Fich dog din Kierlighed

      Som hver mand ved.

 

9. 

160En dag i tidens langsom gang

   Fra gylden Morgen brød

   Med Sølf i barm og Schiød

Da ieg Myrtillo sad og sang

   Hos mine faar saa smaae

165   Ved malet eng og aae

      Jeg da saae

      Dig fremgaae

   J din vanlig pynt og pracht

      Strax mit Sind

170      Skiød mig ind

   Det ieg nu maa gifve macht

   Blodet i mig blef Kalt

   Maalet mig hastig falt

   Skamrød mit ansicht blef

175   Og tancher dref,

   Øyne forstirret sig

   Sindet dog sagde mig

   See hist ey see dog hvor

      Chrysillis gaar.

 

10. 

180Jeg veed ey hvor mit hierte blef

   Det foer af brystet hen

   Som stoch stoed ieg igien

J brystet dog sin meening schref

   Staa her Myrtillo staa

185   Thi ieg fra dig mon gaa

      Far nu vel

      Lif og Siel

   Sagde hiertet foer saa hen

      Og besaa

190      Hvad der laa

   Brøst forborgit hos sin ven

   Chrysillis øyne blaae

   Som vey til hiertet laae

   Antente fachel snart

195   For sindets art

   Giennem det Sinde glaß

   Saaes der et dydß Compas

   Hvis rigtig Centrum stoed

      J Hierte roed.

 

11. 

200En tusind egget Tanche piil

   Mit hierte strax bestack

   En Dvale drich ieg drach

At hvasse Sverd og naggit fiil

   Som giennem sindet gich

205   Mich gaff ey dødßens stich

      Søfn og Slum

      Giorde dum

   Dag og øye blef som Kul

      Phantasi

210      Fant dog Sti

   Giennem Søfnens mørch og Mul

   Nu siuntis mig Jeg stoed

   Hos dend bespeilet floed

   Hvor ieg forbaußet saae

215   Dit ansigt staae

   Nu siuntis mig ieg dig

   Hafd' i min vogn hos mig

   Hvor lychen tøylen loed

      Til haand och foed.

 

12. 

220Du mindis vel den afftenstund

   Jeg dig ved haanden fich

   Og ene hos dig gich

Endog at Maanens røde Mund

   Vdblæste Kuld og vind

225   Dog blußet frit dit sind

      Afftens tvang

      Var ey lang

   Time var som øye blich

      Tiden flød

230      Talen brød

   Begge hierters schuilte nich

   Da blef dend Dulte glød

   Oppusted Klar og rød

   Jndtil vor hierte blod

235   J lue stoed

   Da bandtes venschabs baand

   Da rachtis mund og haand

   God nat tog hver da glad

      Og schiltis ad.

 

13. 

240Hver dag var da saa frydefuld

   Hver time fuld af schiemt

   Ald sorrig død og glemt

Ret som naar Solens Morgenguld

   Dend Melancholisch nat

245   Bemaler skøn og glat

      Naar mand seer

      Solen leer

   Af sin thrones øster-Kant

      Schygg' og schy

250      Gaar fra by

   Viger Dagens Commendant

   Saa svant og Sorgen hen

   Naar Jeg min hiertens ven

   Med øyne kunde see

255   Da gich min vee

   Naar du og mig ansaae

   Strax ieg om hiertet laae

   Du som din egen Siel

      Mig unte vel.

 

14. 

260Men ach! hvor snart dend blege had

   Forgnistret lod sig see

   Og til stor hierte vee

Forblottede vi daglig sad

   Mod mangt et avind stød

265   Vor u-ven fra sig schiød

      Da dit blod

      Offte stoed

   Isnet og forandret slet

      Men Jeg mig

270      Endelig

   Ved mit haab dog giorde lett

   Blif sagde ieg, Kun ved

   Blif uven slem og leed

   Brend flux af Afvinds Jld

275   Blif aldrig mild

   Dog schal mit hierte staae

   Som hafsens Klippe graae

   Bryd storm fald mur og Mast

      Jeg staar dog fast.

 

15. 

280Trotz der for! ieg dog bie vil

   Dend himmel stemte tid

   Med troschabhed og flid

Det raadis dog her ofven til

   Hvad neden her paa Jor

285   Gaar rigtig effter snoer

      Jeg ey meer

      Nu anseer

   Seyer verch og time glaß

      Gud best ved

290      Tid og leed

   Paa vor Tarves Tanke-pas

   Blif himmel midler tid

   Alle steds god og blid

   Gif glæd' En gang for graad

295   Gif lych' og raad

   Stref verden Kun imod

   Brend af dit hitzig blod

   Chrysillis elscher mig

      Dog hiertelig.

 

16. 

300Alt det Chrysillis hører til

   Det alt er hamret ind

   Vdj mit hiert' og sind

Jeg det og trolig elsche vil

   Til baael og Jlde brand

305   Og slicher Søe og Strand

      Lyst og Nød

      Lif og Død

   Tager Jeg med dig i haand

      Ja ieg staar

310      Hærdet haar

   Før schal brøste lifsens baand

   Siung der for nu min Sang

   Siung med mig lychens gang

   O du mit Verdens Guld

315   Vær Morschab fuld

   Leg dig min digter pen

   Sof vel min hiertens ven

   Her med far vel far vel

      Min søde Siel.